Sieť pre románske jazyky – francúzsky a taliansky jazyk


V rámci siete pre románske jazyky sa konajú pravidelne na rôznych miestach podujatia -  „Journées françaises“/“francúzske dni“, prípadne „Giornate italiane“/“talianske dni“. Cieľovú skupinu tvoria v prvom rade učitelia francúzskeho a talianskeho jazyka, metodici a  učitelia zabezpečujúci prvotnú prípravu učiteľov, ako aj zástupcovia kultúrnych inštitútov. Ťažiskom týchto pracovných stretnutí je podnecovanie románskych jazykových iniciatív a využívanie synergií/súčinnosti. Obsah sa pritom sústreďuje na výmenu informácií a skúseností, vzájomnú hospitačnú činnosť, ako aj na prezentáciu a porovnávanie inovačných modelov v cudzojazyčnom vzdelávaní. V budúcnosti sa budú vypracúvať a zostavovať spoločné študijné plány a nové koncepty pre vyučovanie francúzskeho a talianskeho jazyka (pre žiakov základných a stredných škôl; vek: 6 - 15 rokov).p.