CentroLING


centroling web

Cieľom EdQ CentroLING je v širšom rozsahu podporovať osvojovanie si jazykov vnútri Centrope regiónu. Zameriava sa pritom na žiakov všetkých vekových skupín. Základné komunikatívne zručnosti v jazykoch Centrope regiónu budú sprostredkúvať učitelia, pre ktorých je daný jazyk materinským jazykom. Na dosiahnutie tohto cieľa podporuje EdQ vývoj potrebných učebných a študijných materiálov. EdQ CentroLING vytvára tak v oblasti vzdelávania základňu pre prehĺbenie interkultúrneho porozumenia.

NOVINKA: SLOVENČINA – UČEBNICA