Síť románských jazyků – francouzština a italština


V rámci sítě románských jazyků se konají pravidelně na různých jednacích místech „Journées françaises“, popř. „Giornate italiane". K cílové skupině patří v prvé řadě učitelé francouzštiny a italštiny, učitelé zabývající se dalším vzděláváním, stejně tak jako zástupci kulturních institucí. Těžiště jednání tvoří románské jazykové inicativy a využití součinnosti. Přitom se obsahy zaměřují na výměnu informací a zkušeností, hospitace při vyučování stejně tak jako prezentace a srovnávání inovačních cizojazyčných modelů. Jsou vypracovávány společné obsahy a vytvářeny nové koncepty pro výuku francouzštiny a italštiny (první a druhý stupeň základní školy, 6 – 15-letí).