kids

EdQ - Education Quality


CENTROPE EXCELLENCE

Q u a l i t y i n C o m p e t e n c e - Q u a l i t y i n M o b i l i t y - 
Q u a l i t y i n T r a i n i n g - Q u a l i t y i n C o m m u n i c a t i o n

Vzdelávanie bez hraníc. Komunikácia bez jazykových bariér. Stretnutie bez predpojatosti. EdQ – Education Quality sa zrodil ako projekt podporovaný z fondov INTERREG IIIA s cieľom zabezpečovať a podporovať kvalitu vzdelávacích ponúk v regióne CENTROPE prostredníctvom cezhraničnej kooperácie a iniciatív. Cieľom projektu je vytvoriť trvalé inovatívne formy spolupráce medzi uvedenými regiónmi, ktorých cieľovými skupinami sú žiaci, učitelia a pedagogickí odborníci z partnerských regiónov Bratislava, Brno, Györ-Moson-Sopron a Viedeň. Hlavným nositeľom projektu je Európska kancelária Školskej rady mesta Viedeň (Europa Büro Stadtschulrat für Wien) na obdobie rokov 2004 až 2007; ďalšími projektovými partnermi sú Krajský školský úrad v Bratislave, Středisko služeb školám v Brne a Pedagogický inštitút regiónu Györ-Moson-Sopron.